-

WORKSHOP “NHÌN LẠI ĐỂ THẤY TƯƠNG LAI” CỦA ON HOME ASIA

Từ những trường hợp mà On Home Asia đã xử lí tốt và chưa tốt trong quá trình hoạt động, các leader cũng như các chuyên viên thiết kế đã cùng nhau chia sẻ và rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc phục vụ khách hàng hiện tại và sau này được tốt hơn.